Hendrewennol

Gyda’r haul yn tywynnu, anelon ni’r car mas am y Fro, ac am Hendrewennol, fferm ffrwythau rhwng Caerdydd a’r Bontfaen. Roedd Arth yn edrych mlaen at gasglu ffrwythau – mefus a mafon roedd e eu heisiau.

Ry’n ni’n tyfu mefus yn yr ardd ers ein hymweliad â hen ganolfan arddio Blooms. Felly er nad yw e’n ddwy a hanner eto, mae Arth yn deall bod rhaid aros i’r haul liwio’r mefus yn goch cyn i ni allu eu bwyta nhw.

Er hynny, do’n i ddim yn siwr sut y byddai’n delio a’r demtasiwn o fwyta popeth yn lle’i gasglu, ac a fyddai’n llwyddo pigo ffrwythau bwytadwy ai peidio.

Gethon ni ddishgled cyn dechre yn y caffi ger y fynedfa. Cwt pren mawr syml yw’r caffi, gyda silffoedd yn gwerthu jams a cordials wedi’u gwneud o ffrwythau Hendre’r Wennol. Mae nhw hefyd yn gwerthu eu hufen ia eu hunain – rhywbeth bydden i’n dwli ei flasu ar ddiwrnod poethach.

 

Gethon ni’n coffis mewn cwpannau cludo, a darn o deisen siocled i rannu. Aeth y deisen mewn dim o dro. Cwmni cacennau Vale Cakes oedd wedi’i bobi, ac roedd yn ffresh a llaith.  Mae modd cael brechdanau, ffrwythau, ysgytlaeth a chreision hefyd. Ond nid am y caffi ddylech chi ddod ‘ma ond am y profiad.

Roedd casglu ffrwythau yn ei hunan yn hwyl. Es i ag Arth i gasglu mefus a chan fod Cadno yn y sling ar fola’i dad ethon nhw i bigo mafon. Cymerodd Arth ei dasg o ddifri a chwilota am y mefus gorau, mwyaf, cochaf, allai e ddod o hyd iddyn nhw. A rhaid dweud- nath e jobyn syndod o dda! Wrth iddo fe grwydro rhwng ei dad a fi llwyddes i gasglu bocsed teidi hefyd. Roedd llenwi un blwch yr un yn ddigon i bawb, felly ar ôl pwyso’n cnŵd a thalu rhyw £6, nôl a ni i’r ardal chwarae. Mae ‘na gastell neidio, pwll tywod mawr a theganau cloddio, dryslwyn o feiliau gwellt, bwrdd gwyddbwyll anferth a digon o le i redeg rhwng twnneli coed gwiail a boncyffion coed. Roedd Arth a Cadno wrth eu boddau. Mae’n costi £2 i blant a phunt i oedolion fel arfer, ond ar ddydd Mawrth does dim cost. Eglurodd un o’r gweithwyr bod yr adnoddau chwarae cystal nes bod teuluoedd wedi bod yn dod i chwarae yn hytrach na chasglu ffrwythau. Penderfynon nhw godi tâl er mwyn parhau i wneud arian.  Fe fwytaon ni fowlenaid o fefus melys, ffresh, hyfryd, gyda hufen iâ i bwdin heno, a joio mai ni’n hunain oedd wedi’u casglu nhw.

Ry’n ni eisiau dod nôl mewn rhai wythnosau i gasglu llus – bydd y blueberries yn aeddfed erbyn mis Awst mae’n debyg. Gyda’u twneli tyfu, dylai’r mefus bara tan bryd hynny hefyd.

Hendrewennol : Rhywle hyfryd i fynd â’ch rhai bach dros yr haf, weden i.

Hendrewennol

@hendrewennol

facebook.com/hendrewennol

hendrewennol.com

Tresimwn, Y Bontfaen, Bro Morgannwg, CF5 6TS

 • Adnoddau newid cewyn – Oes, yn y tai bach tu fas
 • Cadeiriau uchel – Weles i ddim un.
 • Mynediad – llwybrau cerrig a phridd. (Dilynwch yr arwyddion melyn oddi ar yr A48 o Gaerdydd)
 • Teganau – castell neidio, dryslwyn beiliau gwellt, pwll tywod mawr, gem wyddbwyll anferth, twneli coed gwiail, cornel darllen gwelltog a llyfrau, pabell i gael partion penblwydd, creions lliwio.
 • Bwydo o’r fron – nes i ddim, cadeiriau cyfforddus ar gael.
 • Lle parcio pram – rhwng y byrddau
 • Staff – cyfeillgar.
 • Pris Bwyd – teisen siocled – £2
 • Pris Dishgled – Cappuccino – £2.50, Americano – £2.25
 • Pris Mynediad – £1 i oedolion, £2 i blant (heblaw am ddyddiau Mawrth)
Advertisements

Anna-Loka

A dweud y gwir, fe dries i fynd i ddau gaffi arall cyn mentro i Anna-Loka brynhawn ma. Roedd Arth wedi gofyn am siocled poeth, a do’n i ddim yn siwr a fydde ‘na siocled poeth yn y caffi 100% vegan ar heol Albany.

Ond fel mae’n digwydd, roedd na siocled poeth hyfryd i gael yna! Gallai fod wedi cael un blas mintys neu un black forest hyd yn oed! Ond un arferol gath e – wedi’i neud gyda llaeth Almwn. (Gallai fod wedi cael un llaeth soya hefyd.) Te Lemongrass Matte ges i. Roedd awyrgylch chilled y lle wedi neud i fi ffansïo te yn lle fy nghoffi arferol.  Dim ond ers deg mis mae Anna-Loka wedi bod ar agor. Mae’n gaffi bach, ond mae ‘na fyrddau sgwar mawr o beth sy’n edrych fel pren re-claimed, waliau briciau noeth yn y cefn, addurniadau diddorol a bar pren cool ar hyd y ffenest.

 

Mae ‘na fandala ar y wal wrth y drws, a mantra’r lle – yn egluro’r ysbrydoliaeth hare krishna tu ôl dewis gweini bwyd a diod vegan. (Bwydo’r byd, neu iechyd bwyd yw ystyr Anna-Loka yn Sanskrit mae’n debyg.) Ond dyna lle ma unrhyw arlliw o gyfriniaeth crefyddau’r dwyrain yn dod i ben – mae’r lle ‘ma yn llawn steil. Roedd dewis blasus o gacennau ar y bar yn y cefn – siocled afocado, lemon drizzle, victoria sponge, neu dewis o gacennau amrwd (raw) wedi’u gwneud o bethe fel menyn cashew. Gath Arth ddewis, a dewisodd e’r deisen oedd yn cynnwys jam.

 
Rhwng y tri ohonon ni, diflannodd y Victoria sponge mor glou nes i fi ystyried gofyn am ddarn o lemon drizzle hefyd! Roedd yn deisen ddwysach na Victoria sponge arferol, ond yn llaeth a melys. Dwlodd Cadno ac Arth ei blasu. Rhyngoch chi a fi – rwy’n credu i Arth gael mwy na’i siâr! Rwy’n difaru peidio gofyn beth oedd y cynhwysion, gan nad on i’n gweld eisiau’r menyn na’r ŵy o gwbl.

Daeth y siocled a’r te mewn cwpanau bach llwyd chwaethus. Ro’n i’n falch pan lwyddodd Arth yfed ei siocled i gyd heb dorri’r llestr hyfryd. Roedd fy nhe i yn ffresh a glan ei flas, yn torri syched, ac yn gwneud i fi deimlo fel pe bawn i’n bod yn dda wrth fy nghorff. Roedd y gweinydd wedi cynnig blociau bach i’r bechgyn chwarae â nhw – oedd yn garedig iawn, a’n arwydd annisgwyl o’r croeso i blant yma.

Rhywsut, roedd vibes da y lle yn golygu mod i wedi ymlacio hyd yn oed pan ollyngodd Cadno ei gwpan dŵr am y trydydd tro, ac er ei fod wedi dianc o’i gadair uchel a’n gwingo ishe mynd i gropian gydol y ddishgled. Ethon ni mas i’r parc ar Rec Penylan wedyn gan olygu i ni gael prynhawn hyfryd.

 
Roedd gweld y burgers a’r sglodion trwchus gafodd cwsmeriaid eraill wedi tynnu dŵr i’r dannedd. Ar ôl cip clou ar y fwydlen, rwy bendant ishe dod nôl gyda tad y bois un dydd i gael cinio. Mae’r salad betys, ffenigl ac oren yn swnio’n ddiddorol, a’r thai wrap o ‘donner-style’ ‘seitan’ (cynhwysyn i gymryd lle cig wedi’i wneud o brotin gwenith) gyda saws chili melys a slaw crensiog yn denu. Basai’r bois yn hoffi sawl peth o’r fwydlen frecwast neu’r spaghetti bolognese tri llysieuyn rwy’n siwr, heb sôn am y sglodion tatws melys.

Do’n i ddim wedi disgwyl i Anna-Loka fod yn le da i ddod ‘da’r bois bach – ond ro’n i’n anghywir. Ewch i weld drosoch chi’ch hunan…

Anna-Loka

114 Albany Rd, CF24 3RU

@annalokacafebar

anna-loka.com

facebook.com/annalokacafebar

 • Adnoddau newid cewyn – Oes, mewn tŷ bach hyfryd gyda sebon lafant a tea-tree oil.
 • Cadeiriau uchel – Oes,
 • Mynediad – gris bach.
 • Teganau – bocs o flociau bach
 • Bwydo o’r fron – nes i ddim, ond fasen i ddim yn meddwl bod trafferth.
 • Lle parcio pram – Parces i’n un ni wrth y wal.
 • Staff – serchus, effeithiol a meddylgar
 • Pris Bwyd – Victoria Sponge – £2.95
 • Pris Dishgled – Siocled Poeth – £2.70, Te lemongrass matte – £3.50

Delikatesy Mis

Arogl y cownter Deli darodd fi wrth gerdded mewn i Delikatesy Mis yn Grangetown. Y math o wynt rwy’n dwli arno fe gan bo fe’n fy atgoffa o fod ar wylie a gwneud un o fy hoff weithgareddau – edrych ar fwyd, a’i flasu!

 

Ond aeth Cadno a fi ddim mewn i’r siop Bwylaidd, ond yn hytrach lan llofft, lle ma na gaffi bach wedi bod ar agor ers ond pedwar mis.

 
Roedd rhaid i fi blygu’r pram a’i gario mewn un llaw a chario Cadno yn y llall. Badwm, badwm, badwm – y buggy board yn bwrw pob gris. Falle dylen i jyst fod wedi gadael y pram lawr llawr.   Lan llofft, roedd caffi Ewropeaidd ei naws – pren tywyll rownd y cownter, sgrifen Pwylaidd ar y poster, a byrddau mawr sgwar, a digon o olau yn dod drwy’r ffenestri. Ro’n i’n hoffi gweld lluniau o Grangetown y gorffennol ar y wal a Paget Street dan ei sang o siopau, sy bellach yn gartrefi. Yn y cornel roedd bwrdd chwarae bach i blant gyda ambell lyfr sy wastad yn arwydd da o groeso i fabis.Dim ond dau gwsmer arall oedd yno, heblaw am Cadno, fi a fy ffrind. Ethon ni i edmygu’r teisennau yn y casyn gwydr. Doedd hi ddim yn amlwg beth oedd popeth, “Cake” oedd ateb y weinyddes pan ofynnon ni beth oedd un o’r teisennau! Ond doedd dim ots, fe es i am deisen afal, a fy ffrind am deisen gaws/iogwrt. Daeth slabyn ANFERTH i’r ford, ac roedd fy frind wrth ei bodd! Roedd y deisen gaws yn cynnwys blas siocled a ffrwythau a’n foethus, llyfn a blasus. Roedd fy nheisen afal i yn fy atgoffa o deisennau Almaenig, a’n flasus hefyd, mewn ffordd syml. Roedd cwpan mawr hael i’r cappuccino, ac roedd y sedd steddes i arno fe yn ddigon mawr i Cadno eistedd wrth fy ochr i – doedd e ddim mewn hwylie i eistedd yn y gadair uchel.  Joion ni yn Delikatesy Mis. Basen i’n ei argymell i unrhyw un sydd eisiau boddi eu gofidiau am ganlyniad y Refferendwm gyda darn anferth o gacen a choffi blasus – neu i unrhywun sy’n dathlu gadael yr Undeb Ewropeaidd. Falle bydd caffis Ewropeaidd, lyfli fel hwn yn fwy a mwy prin yng Nghaerdydd yn y dyfodol… Sy’n drueni mawr.

 
Os y’ch chi yn Grangetown – werth mynd draw ‘da’ch un bach am ddishgled – jyst, gadwch y pram lawr llawr.

Delikatesy Mis

 

172-174 Clare road, Grangetown.
 • Adnoddau newid cewyn  – nagoes, er bod y tŷ bach yn ddigon mawr i gael bwrdd.
 • Cadeiriau uchel – Oes,
 • Mynediad – Lan staer o’r Deli Pwylaidd islaw
 • Teganau – Cornel chwarae gyda bwrdd a dewis bach o lyfrau.
 • Bwydo o’r fron – cadeiriau esmwyth a chorneli tawel ar gael.
 • Lle parcio pram – Oes, ger y byrddau, ond gwell ei adael lawr llawr os allwch chi.
 • Staff – tawedog, ond sai’n siarad Pwyleg yn anffodus.
 • Pris Bwyd – Cacen afal – £1.20, Teisen gaws – £1.20
 • Pris Paned – Cappuccino – £2.25, Latte – £2.25.

one2two

Rwy’n credu taw cinio caffi one2two yw’r cinio mae Arth wedi’i fwynhau fwyaf o bob lle ry’n ni wedi bod ar gyfer y blog ‘ma. Roedd y cyffro o gael bag papur llawn sypreisys wedi ei swyno’n llwyr.  Dim ond brechdan gaws (ei ffefryn), pecyn o greision siap eirth, bocs bach o raisins, bisgien siap dyn bach , a charton o sudd oren oedd y cinio. Ond mae cael gwelltyn yn achos pleser mawr iddo fe ar hyn o bryd, ac fe fwytaodd y cyfan – bob tamaid. Am £2.50, roedd yn fargen a hanner! Roedd Cadno wrth ei fodd ‘da’i gaws ar dost e hefyd. Roedd cymaint o gaws ar y tost, ac fe dorres i fe’n fysedd hir iddo fe ac fe fwytaodd e’n dda, chwarae teg. Eto – am £1.50, roedd yn fargen dda. Mam i dri o blant oedd wedi argymell caffi one two two i fi ar Whitchurch Rd. Do’n i erioed wedi clywed am y lle. Mae e tu ôl i siop lyfrau Gristnogol sy gyferbyn ag Ysgol Mynydd Bychan, ac mae ‘na gornel chwarae i blant bach, a dewis o soffas a byrddau isel, neu byrddau arferol, ac mae ‘na ardd tu fas ‘fyd. Mae’n fwy na fase chi’n meddwl. Mae ‘na  amser stori Saesneg yma bob prynhawn Iau am 2.30, felly mae’n le croesawgar i fynd â rhai bach.

 
Roedd hi’n brysur pan gyrhaeddon ni a llawer o Gymraeg i’w glywed gan gwsmeriaid o’n cwmpas ni. Mae ‘na adnodau ar y wal, a llyfrau bach o ddarlleniadau o’r Beibl ar y byrddau. Yn anffodus, aeth hwnna ar y llawr yn go glou, ar ôl mynd i ddwylo Cadno.  Ro’n i’n cael y teimlad mai gwirfoddolwyr o’r capel oedd yn gweini. Roedd y fenyw wrth y til yn annwyl iawn, yn ail a thrydydd wirio popeth, a’n addo bod dod a choffi (fairtrade, wrth gwrs!) wedi i ni gwpla’n bwyd yn ddim trafferth. Taten bôb yr un ges i a’n ffrind ac ro’n nhw’n flasus. Bwyd syml, ond cynhwysion da, am bris teg iawn (£3.50) ac wedi’i weini’n serchus. Beth mwy allech chi fod ei eisiau?
Teisen? Wel, roedd digon o ddewis – pethau fel, Plum marzipan cake, blueberry almond loaf, rocky rd cake neu shortbread.

 
Yn anffodus doedd dim amser ‘da ni brofi un y tro hwn. Ond basen i’n hoffi dod nôl i drio un…. Ac rwy’n nabod un dyn bach fase wrth ei fodd nôl yn y cornel chwarae!…

One2two

@heathshop

122, Heol yr Eglwys Newydd, Y Mynydd Bychan, CF14 3LZ

 • Adnoddau newid cewyn – Oes
 • Cadeiriau uchel – Oes, digon
 • Mynediad – Drwy siop lyfrau
 • Teganau – Cornel chwarae gyda llawer o deganau gwahanol a llyfrau.
 • Bwydo o’r fron – soffas ar gael.
 • Lle parcio pram – Oes, tu fas y prif gaffi.
 • Staff – annwyl a serchus a gwasanaeth cyflym hyd yn oed tra’n brysur
 • Pris Bwyd – Bocs bwyd plentyn yn cynnwys brechdan gaws (neu ham/tiwna), £2.50, caws ar dost plentyn, £1.50, taten bôb gyda tiwna a salad, £3.50
 • Pris Paned – Cappuccino – £2

**Werth nodi taw dim ond arian parod sy’n cael ei dderbyn, dim cerdyn**

Howells Restaurant

Os ych chi ishe caffi lle gallwch chi fwynhau dishgled a thamed i fwyta tra bod eich babi’n hapus yn chwarae yna mae bwyty Howells ar ail lawr y siop House of Fraser ynghanol Caerdydd yn ddewis da.  Mae ‘na gornel chwarae gyda byrddau isel lle roedd Cadno wrth ei fodd yn sefyll a chwarae a phosau 3d am sbel hir. Mae ‘na gar heddlu yno i blant i’w yrru rownd y lle, bwrdd du a sialc i dynnu lluniau, tŷ bach twt a sleid bach i lithro lawr.

Roedd sawl mam a’u plant bach yno tra’n bod ni yma – a babi newydd anedig hefyd.

Roedd yn ddelfrydol ar gyfer cwrdd â hen ffrind dwy ddim yn ei gweld yn aml ac felly’n trysori’r cyfle i gael sgwrs â hi. Roedd yn siwtio Cadno hefyd. Roedd e wedi diflasu ar ôl bod yn y pram gydol yr amser ro’n ni yn y dre felly’n falch o’r cyfle i chware ‘da’r teganau a bod yng nghwmni’r plant eraill. Roedd dewis da o gacennau, pethau gwahanol fel teisen “siocled, mafon a brownie,” teisen “Angel Sparkle”, tarte au citron, chocolate fudge, a lemon drop. Es i am y deisen foron, oedd wedi’i lapio mewn darn o blastig.

Doedd dim byd yn arbennig am y coffi, y deisen, na’r gwasanaeth, a basen i’n dadlau bod y bwyd yn rhy ddrud am beth yw e. (Pwy sy ishe talu £4.95 am ddau ddarn o fara, bach o gaws a sleisys o tomato wedi tosto?)  Ond mae ‘na gynnigion arbennig i gael. Ges i goffi a theisen am £3.99. I ddechre cododd y weinyddes £5.34 i fi amdanyn nhw, tan i fi holi os on nhw’n dod dan y ddêl, yna newidiodd hi’r pris heb ddweud dim. Gynnigiodd hi ddim help i gario’r hambwrdd i’r ford chwaith, er bod Cadno’n llefen yn ei bram. Dyna sut y gorlifodd y cappuccino mewn i’r soser gan i fi frysio i osod yr hambwrdd ar ford cyn mynd nôl at Cadno yn ei ddagrau wrth y til.

Mae ‘na brydau arbennig i blant ar gael hefyd a phlant yn bwyta am £1 ar hyn o bryd (dros yr hanner tymor) os oes oedolyn yn prynu pryd llawn. Mae modd prynu bag pick n mix i blant – pump eitem am £3.99, pethau fel brechdan gaws, iogwrt, babybel, siocled, ffrwyth, bisgien a diod. Ond rhaid dweud, basai’n well ‘da fi fynd am ginio i’r Hen Lyfrgell dros y ffordd.

Serch ‘ny – mae’n werth gwybod bod caffi fel hwn ar gael – ac mae hwyl i gael i’r rhai bach! 
Howells Restaurant

14-18 Heol y Santes Fair, Caerdydd

@houseoffraser

 • Adnoddau newid cewyn – Oes, rownd y cornel mewn stafell bwrpasol
 • Cadeiriau uchel – Oes, digon
 • Mynediad – lan y lifft ar yr ail lawr
 • Teganau – Cornel chwarae – gyda thŷ bach twt, llithren fach, car heddlu, bwrdd du a sialc, byrddau isel llawn posau
 • Bwydo o’r fron – stafell fach ar gael rownd y gornel rhag ofn bo chi eisiau preifatrwydd
 • Lle parcio pram – rhwng y byrddau
 • Staff – braidd yn swrth ac anghymwynasgar.
 • Pris Bwyd – paned a chacen – £3.99

Kin + Ilk, Pontcanna

 Dechreuodd Cadno sgrechen wrth i fi ei dynnu mas o’r pram. Ro’n i’n gwybod ei fod e’n llwglyd. Gath e braidd dim i ginio ac fe aeth i gysgu cyn cael ei laeth, felly ro’n i’n gwbod pam ei fod e mor gintachlyd.

Daeth y gweinydd a’r cappuccino a’r flapjack i’r ford tra mod i’n trio’i strapo fe mewn i’r gadair uchel. Roedd Cadno’n protestio’n swnllyd, yn crymu ei gefn a’n trio rhyddhau ei hunan o’r straps. 

“He’ll be ok won’t he?” Gofynnodd y gweinydd yn nerfus. 

“Yes, he’ll be fine thanks.” Medde fi, yn ymbalfalu am botyn o iogwrt yn y bag cewyn. Ro’n i wedi pwmpo llaeth jyst cyn gadael y tŷ. Ond na, doedd Cadno ddim moyn llaeth mas o botel. Na, na, na! Mae moyn i bawb yn y caffi wbod nadyw e moyn llaeth potel hefyd. Mae’n gwthio’r botel bant ac rwy’n gorfod derbyn ei neges. 

Dyna pam rwy’n chwilio am yr iogwrt. Mae e’n dwli ar iogwrt, a diolch byth, ar ôl cael peth ar lwy a chael yr hawl i fwydo’i hunan mae e’n tawelu.

Rwy mor falch bod fy nghefn i at weddill y caffi. Mae pawb arall sy ‘ma fel pe bai mewn cyfarfod gwaith. 

Mae Cadno a fi wedi dod ‘ma i gwrdd â ffrind sy’n gweithio mewn swyddfa gyfagos. Mae e jyst wedi slipo mas i gwrdd â ni’n glou. 
Do’n i ddim wedi bwriadu dod ‘ma ‘da ‘mabis i. Chi’n gallu dweud o olwg y lle taw caffi i bobl broffesiynol yr ardal yw’r lle ‘ma fod. Nid lle i fabis. Ond dyma lle ddewisodd fy ffrind i ni gwrdd.

Bron i fi ddychmygu mod i’n gweld y gweinwyr yn tynnu anadl ddofn wrth weld Mam a babi yn dod drwy’r drws. Ond roedd y staff yn hyfryd wrthon ni, hyd yn oed yn rhoi 10% off er na chymeres i’r cerdyn ffyddlondeb. 

Don i bron ddim yn disgwyl gweld cadair uchel, ond roedd dwy yma. Roedd na fwrdd newid cewyn hefyd – gyda digon o le i’r pram yn y tŷ bach, ac ar y penwythnos ma ‘na fwydlen blant hyd yn oed.

Cyn hir, daeth bord hir o staff Kin + Ilk mewn i gael rhyw fath o hyfforddiant (yn ôl eu ffrwd twitter, hyfforddiant i wella’u gwasanaeth i gwsmeriaid. Dim ond ers tair wythnos ma’r gangen yma wedi bod ar agor). Dechreuodd Cadno fflyrto da nhw, a fflachio’i wên ddanheddog, serchus atyn nhw. Clywes i nhw’n chwerthin. “He’s adorable!” Medde un o’r dynion ifanc. 

Ro’n i’n falch nad oedd e wedi sylwi mor ‘adorable’ oedd y ffordd y tasgodd e’i iogwrt dros y llawr i gyd. Er i fi drio’i lanhau e ‘da baby wipe – roedd e wedi suddo mewn i wead y carped plastic rhyfedd. 
“Dim ots,” medde fy ffrind. “Ti wedi talu am rywbeth i yfed ac i fwyta. Sdim ots am y mess.” Dries i lanhau ore allen i beth bynnag. Roedd y fflapjack yn un hynod o dda. Chi’n cael slabyn mawr i ddechre – ac ma ‘na hadau pabi, hadau pwmpen yn rhoi crunch a cnoad hyfryd iddo fe yr un pryd. Cwmni Baked by Mel sy’n darparu’r cacennau – teisennau hyfryd fel lemon drizzle, millionaire’s shortbread, bara brith, muffins… Dewis da! Roedd y cappuccino yn hyfryd, a’n faint deche hefyd.

Dwedodd fy ffrind fod y brechdanau yn wych a’i fod e’n dod yma drwy’r amser nawr gan ei fod e’n gweithio mor agos. Ma ‘na bethe fel bocata samwn wedi smygu gyda caws hufen, a ciwcymbyr melys wedi piclo (£5.50.)Mae’r saladau yn swno’n hynod flasus hefyd; y salad llysiau’r enfys, cnau cashew, leim, soy a mêl yn tynnu dŵr i’r dannedd (£6).

Ar ôl cael digon o’i iogwrt, rhoies i’r botel laeth nôl o flaen Cadno ac fe estynnodd ato fe’n syth a’i roi yn ei geg. Fe yfodd e bron ei hanner. 
Hwre! Mae e’n fodlon yfed o botel wedi’r cyfan… Ar ei delerau fe….

Eitha reit, fyd!

Rwy wedi bod yn meddwl am flapjack Kin + Ilk ers dod adre, a’n gwybod licen i gael un arall rhyw ddydd. 

Falle af i nôl am take away bach cyn bo hir….

Kin + Ilk, Pontcanna

@kinandilk

31, Heol y Gadeirlan, Pontcanna

 • Adnoddau newid cewyn – Oes
 • Cadeiriau uchel – Oes
 • Mynediad – drws trwm (cododd cwsmer arall i ddal y drws i’n helpu i adael)
 • Teganau – Dim.
 • Bwydo o’r fron – Se well ‘da fi beidio (teimlo gormod fel swyddfa). Ond ma ‘na gadeiriau esmwyth os oes angen. 
 • Lle parcio pram – rhwng y byrddau
 • Staff – cyfeillgar, effeithlon, meddylgar (daeth y gweinydd a dŵr mewn jwg heb i fi ofyn) a gwasanaeth cyflym 
 • Pris Bwyd – Fflapjack – £2.90
 • Pris Paned – Cappuccino -£2.50/£2.70

Dusty Knuckle

Mae rhywbeth rhyfedd am wthio pram drwy siop sy’n llawn dim ond poteli cwrw. Ond os ewch chi drwy siop y Crafty Devil, drwy’r bar, lawr ramp metel i’r iard gefn, fe ddewch chi o hyd i barlwr pizza y Dusty Knuckle.
Dan dô o ddefnydd melyn, mae ‘na ffwrn pizza, a phren yn llosgi i’w wresogi. Drwy’r gwynt mwg trwchus fe welwch chi botiau tomatos, rhosmari, oregano a phlanhigion gwyrdd yn tyfu o amgylch tair bord bicnic fawr, a goleuadau pert wedi’u clymu rownd y trawstiau uwch eich pen.
Mae’n le gwahanol i ddod â phlant bach. Ro’n i wedi darllen am y Dusty Knuckle fan hyn, fan hyn a fan hyn, a’n dyheu am flasu’r pizzas drosta i’n hunan. Yn ddelfrydol, bydden i a thad y bois wedi dod yma un noson ar ôl eu rhoi nhw i’r gwely. Ond sylweddolon ni y byddai’n haws jyst dod â nhw da ni am ginio un diwrnod.

Felly heddi, a’u tad â diwrnod bant, buon ni’n ddigon lwcus i gael y lle i gyd i ni’n hunain. Troi mas nad yw’r Dusty Knuckle yn fishi iawn amser cinio. Mae’n pingo ‘ma o bump o’r gloch mlaen yn ôl Ross y pobydd, felly falle bod amser cinio yn adeg dda i ddod gyda phlant.

Wedi dweud ny, doedd y ffwrn ddim wedi bod ynghyn yn hir iawn pan gyrhaeddon ni tua 12.30; amser cinio arferol y bois. Dwedodd Ross y byddai’n rhaid aros o leiaf hanner awr. Gan beryglu amser ‘sanctaidd’ eu naps, ethon ni am dro bach a dod nôl, ac ar ôl archebu daeth y bwyd i’r ford yn glou tu hwnt.  Gethon ni antipasti o Blatiaid o Gig, ac roedd Arth mor llwglyd, fe gythrodd e iddi cyn i fi gael cyfle i dynnu llun o’r cyfanwaith. Er bod cic i’r selsig, roedd Arth wrth ei fodd, a bwytodd e a Cadno ddarnau o’r caws Teifi gyda danadl poethion hefyd. Roedd yr Olewydd yn rai da, a’r llond llaw o sauerkraut yn annisgwyl ond blasus hefyd.
Wedyn, tra bod Arth a Cadno yn chware gyda rhai o’r teganau yn y bocs ‘ma, fe wylies i’r pobydd yn troelli’r toes yn denau. Dim ond dau bizza archebon ni, gan taw cinio ysgafn ron ni ei eisiau – un pepperoni i’r plant, a un ‘Blas y Môr’ i ni.Pizza gyda caws fior di latte, cig moch cwmni Charcutier Llyr Dunsford, cocos  Penclawdd a bara lawr a samphire, oedd Blas y Mor. Swno’n wahanol a gwych – pizza Cymreig! Ron ni bach yn siomedig nad oedd bara lawr ar ôl, ond roedd e dal yn flasus tu hwnt. Digon o bopeth ar bob darn – y toes yn ysgafn, meddal yn y canol a crisp rownd y godre. Roedd y cocos a’r cig moch yn gweddu’n dda, hint o flas y môr wrth y Samphire a’r saws tomato yn ffresh. Ro’n i’n hoffi’r blas golosg sy’n dod o ffwrn llosgi pren hefyd.

Roedd Arth wrth ei fodd ‘da’r pizza pepperoni. Roedd e mor flin bod un darn o pepperoni wedi cwmpo ar y llawr, aeth ar ei gwrcwd i’w godi o’r llawr concrit gyda’r bwriad o’i fwyta fe – ond pallon ni adael iddo fe, druan!

Rysait selsig arbennig Cwmni Charcutier sy’n darparu’r pepperoni – chewch chi mohono fe unman arall. Mae werth dod ‘ma i’w flasu e. Gethon ni hufen iâ gyda honeycomb i bwdin. Gallen ni fod wedi dewis, Crème Brulee fanila gyda dail cwrens duon, neu bot siocled rhosmari. Ond roedd yr hufen iâ, gan gwmni Gwynne’s o Abertawe, yn ddewis da gan i ni’n pedwar rannu bowlen anferth, a’r honeycomb yn felys, crensiog, hyfryd ar y top.

Mae digon o bobl wedi sgrifennu am hanes Dusty Knuckle (gweler y lincs i’r blogs uchod). Fel bwyty pop up, bwyd stryd ddechreuodd e. Mae nhw wedi ennill pob math o wobrau – a’n dal i gynnal yr ochr pop up mewn gwyliau ymhob cwr dros yr haf hefyd.

Dwy ddim yn siwr sut le fydd yno yn y gaeaf, neu mewn tywydd garw. Bydd ‘na wresogyddion mae’n debyg – ond ewch yno am ginio ‘da’ch rhai bach dros yr haf a chewch chi ‘mo’ch siomi.

Dusty Knuckle

@dusty_knuckle

16 Heol Llandaf, Treganna, Caerdydd, CF11 9NJ

 • Adnoddau newid cewyn – Nagoes
 • Cadeiriau uchel – Oes
 • Mynediad – dwy ris ddofn lan i’r fynedfa, a rhaid gwthio pram drwy siop llawn poteli, drwy ddrysau gweddol gul, lawr ramp i’r cefn lle mae’r cwtsh pizza.
 • Teganau – Oes, bach yn flinedig falle (roedd Arth yn poeni’n fawr am y mwnci bach di-fraich) ond yn grêt i ddiddanu toddler a babi tra’n aros am fwyd. Llyfrau plant Saesneg hefyd. 
 • Bwydo o’r fron – dim problem os nad oes ots da chi neud ar fainc – doedd neb arall ond ni yno, wedi’r cyfan!
 • Lle parcio pram – dim llawer.
 • Staff – cyfeillgar a gwasanaeth cyflym. Mae’n debyg bod gan y perchnogion 4 o blant, yn cynnwys babi newydd, felly maen nhw’n annog teuluoedd i ddod yma.
 • Pris Bwyd – platter Antipasti cig – £6 , pizza Blas y Môr – £9, Pizza Pepperoni £9 – hufen iâ fanila a honeycomb – £3.50
 • Pris Diod – dŵr mintys am ddim, Cwrw Beavertown neck oil session ipa – £2.60